نسخه آزمایشی


 
 • نسخه خطی دیوان حافظ (کتابت ۹۱۸ق) به خط زین العابدین جامی
  نسخه خطی دیوان حافظ توسط زین العابدین بن عبدالرحمن الجامی در ماه شعبان سال ۹۱۸ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. این نسخه دارای ۵ نگاره مربوط به دوره صفویه است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.628 در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی دیوان امیرشاهی(کتابت قرن ۱۰ق) به خط میرعمادالحسینی
  سخه خطی هنری با عنوان دیوان امیرشاهی که احتمالاً در قرن ۱۰ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. کاتب نسخه براساس اطلاعات به‌جا مانده از انجامه مخدوش شده و همچنین یادداشت کتابدار کتابخانه سلطنتی دهلی در ابتدای نسخه، میرعمادالحسینی است. علاوه بر آرایه‌های هنری فراوان داخل متن، دو مجلس نگاره مربوط به هنر صفوی و به سبک مکتب بخارا در این نسخه موجود است. این نسخه نفیس از دیوان امیرشاهی با شماره دسترسی Chester Beatty. Per 257 در کتابخانه چستربیتی نگهداری می‌شود.

 • نسخه‌ خطی تاریخ نگارستان (کتابت ۹۷۶ق) با ۸ نگاره به سبک مکتب شیراز
  نسخه خطی هنری تاریخ نگارستان که در تاریخ پنجم شوال سال ۹۷۶ق. کتابت شده و دارای ۸ نگاره مربوط به دوره صفوی و به سبک مکتب شیراز است. این نسخه هنری در موزه هنر والترز با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.598 نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی شاهنامه فردوسی (کتابت ۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق) به خط محمدمیرک
  نسخه خطی شاهنامه فردوسی توسط محمد میرک بن میرمحمد الحسینی استادی در طی سال‌های ۱۰۲۷ الی ۱۰۲۸ ق. کتابت شده است. این نسخه ارزشمند دارای ۸۳ نگاره است که مشخصه‌های برخی از این نگاره‌ها به ویژگی‌های نگارگری رضا عباسی و شیخ عباسی از هنرمندان دوره صفویه نزدیک است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Walters Art Museum Ms. W.602در موزه هنر والترز نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی هنری عجایب المخلوقات (کتابت ۱۳۲۴ق) با ۵۶ نگاره
  نسخه خطی هنری با عنوان عجایب المخلوقات که در ماه شعبان سال ۱۳۲۴ق. توسط علی محمد بن جعفر ابوالحسن نائینی المصاحب به خط نستعلیق و نسخ کتابت شده است. این نسخه هنری دارای ۵۶ نگاره و تعدادی نمودار و جدول است و با شماره دسترسیIslamic Manuscripts, Third Series no. 349 در کتابخانه دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.

 • نسخه خطی قصص الانبیاء نیشابوری (کتابت ۹۸۴ق) با ۲۲ نگاره
  نسخه خطی هنری از کتاب قصص الانبیاء تالیف ابراهیم بن منصور نیشابوری که در تاریخ ۱۹ شوال سال ۹۸۴ق. به خط نستعلیق کتابت شده است. نسخه دارای ۲۲ نگاره به سبک هنر صفوی و مکتب شیراز است که با دو مجلس نگاره آغاز می‌گردد و در ادامه آن شمسه‌های مذهب و سرلوحه‌های مرصع با نقوش تزئینی و رنگ های متنوع موجود است. این نسخه هنری با شماره دسترسی Staatsbibliothek zu Berlin. Diez A fol. 3 در کتابخانه دولتی برلین به نگهداری می‌شود.

 • نسخه ‌خطی تشریح البدن منصوری با ۶ تصویر
  نسخه خطی تشریح البدن از منصور بن محمد بن الیاس شیرازی با موضوع کالبدشناسی و پزشکی که دارای ۶ تصویراست. این نسخه با شماره دسترسی Supplément Persan 1555 در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می شود.

 • نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح (کتابت ۱۳۳۲ق)
  نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح شامل مجموعه اشعار در قالب مرثیه سرایی و با موضوع انتقام گرفتن از خاندان بنی‌‌امیه است که در سال۱۳۳۲ق. توسط غلامحسین ولد مرحوم ملاشریف کتابت شده است. این نسخه با شماره دسترسی Ceruulli.pers.5.001 در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود. جهت دستیابی به اطلاعات نسخه‌شناسی و مشاهده گزیده‌ای از برگ‌های این نسخه به اینجا مراجعه فرمایید.

Image
فهرست‌ها
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.