گرامیداشت شانزدهمین سالگرد در گذشت معمار شاعر،جسین لرزاده