فایل صوتی«گلبانگ سربلندی» موسیقی آوازی عصر قاجار- لوح 1
 
1. حسن خان کماجی با ساز - افشاری با تصنیف فایل صوتی
2. حسن خان کماجی با ساز حاجیانی تصنیف تو از هر در که بازآیی
فایل صوتی
3.ابراهیم خان یاور با بلک - آواز بیداد تصنیف خوش بود فایل صوتی
4. قلی خان یاور با قره نی - آواز سه گاه تصنیف ای زلف تو هر خمی
فایل صوتی
5. ابراهیم خان یاور با بلک - آواز ماهور تصنیف ای زلف سر کجت همه چین چین
فایل صوتی
6. قلی خان یاور با قره نی - آواز افشاری تصنیف ترکی
فایل صوتی
7. قلی خان یاور با قره نی - آواز شور تصنیف یواش یواش
فایل صوتی
8. ابراهیم خان یاور با بلک - آواز راک عبدالله تصنیف رشتی
فایل صوتی
9. قلی خان یاور با قره نی - آواز منصوری تصنیف هاتفی
فایل صوتی
10. قلی خان یاور با قره نی - آواز همایون
فایل صوتی
11. قلی خان یاور با قره نی - آواز مثنوی در تیرات دیوانی
فایل صوتی
12. ارکستر شاهی -  تصنیف عشق پنجه با رنگ
فایل صوتی
13. نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان - آواز بیات ترک تصنیف بار فراق دوستان
فایل صوتی
14. نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان - آواز بیات ترک تصنیف کردی
فایل صوتی
15. نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان - آواز دشتی تصنیف گیلکی با رنگ
فایل صوتی
16. نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان - آواز راک تصنیف ما نمی دانیم با عشق
فایل صوتی
17. نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان - آواز ابوعطا تصنیف عیشم مدام است
فایل صوتی
18. نی نایب اسدالله، آواز آقا حسین تعزیه خوان - آواز بیداد تصنیف مژده به بلبل دهید
فایل صوتی
19. ابراهیم خان یاور با بلک - آواز دلکش افغانی
فایل صوتی
20. ابراهیم خان یاور با لبک - آواز شکسته همایون تصنیف می رود و نمی رود
فایل صوتی
21. سلام شاه با سلامتی، به فرمان مسیو لومر ژنرال
فایل صوتی
22. قربان خان شاهی - آواز سه گاه مخالف تصنیف الا ساقی مهوش
فایل صوتی
23. قربان خان شاهی - آواز قطار تصنیف پریها پریها
فایل صوتی
24. میرزا محمد خان، تار اسماعیل - آواز بیات کرد با تصنیف
فایل صوتی
25. میرزا محمد خان، تار اسماعیل - آواز گیلکی با تصنیف
فایل صوتی
26. میرزا محمد خان، تار اسماعیل - آواز گبری با تصنیف
فایل صوتی
27. قربان خان، تار اسماعیل خان - آواز حجار با تصنیف
فایل صوتی
28. قربان خان، تار میرزا غلامرضای شیرازی - درآمد بیات مثنوی با تصنیف
فایل صوتی
29. قربان خان، تار میرزا غلامرضای شیرازی - آواز رهاب با تصنیف
فایل صوتی
30. قربان خان، تار میرزا غلامرضای شیرازی - آواز راک با تصنیف
فایل صوتی
31. قربان خان، تار میرزا غلامرضای شیرازی - آواز دشتی چوپان با تصنیف فایل صوتی
32. میرزا محمد خان، تار میرزا غلامرضا شیرازی - آواز مثنوی ترکی فایل صوتی
33. میرزا محمد خان، تار میرزا غلامرضا شیرازی - آواز حصار مغلوب تصنیف
فایل صوتی
34. قربان خان، تار میرزا غلامرضای شیرازی - آواز امیری با تصنیف
فایل صوتی
35. میرزا محمد خان، تار میرزا غلامرضا شیرازی - آواز قرایی تصنیف ترکی فایل صوتی
36. قربان خان، تار میرزا غلامرضای شیرازی - آواز سوز و گداز با تصنیف فایل صوتی
37. قربان خان - آواز نوا تصنیف رفتم در میخانه فایل صوتی
38. علی خان نایب السلطنه - آواز همایون تصنیف تاب بنفشه می دهد فایل صوتی
39. علی خان نایب السلطنه - کمانچه باقر خان - آواز مثنوی لیلی مجنون با تصنیف فایل صوتی
40. آقا غفار، کمانچه باقر خان - آواز بختیاری تصنیف اگر آن ترک شیرازی فایل صوتی
41. آقا غفار، کمانچه باقر خان - آواز لیلی مجنون تصنیف خوش بود یاری و یاری فایل صوتی
42. آقا غفار، کمانچه باقر خان - آواز شهناز تصنیف آن هلاک من همی فایل صوتی
43. آقا غفار، کمانچه باقر خان - آواز راح روح با رنگ کردی فایل صوتی
44. آقا غفار، کمانچه باقر خان - آواز منصوری تصنیف چون بی کس فایل صوتی
45. تار میرزا عبدالله - مشق رومی ترک فایل صوتی
46. قربان خان، تار میرزا عبدالله - آواز در آمد ماهور ابولچپ با رنگ فایل صوتی
47. قربان خان، تار میرزا عبدالله - آواز شکسته ماهور با تصنیف فایل صوتی
48. قربان خان، تار میرزا عبدالله - آواز بیات شیراز با شور انگیز و تصنیف فایل صوتی
49. قربان خان، تار میرزا عبدالله - آواز  باوی با تصنیف فایل صوتی
50. قربان خان، تار میرزا عبدالله - آواز  در آمد شور غزالی با تصنیف فایل صوتی
51. سنتور میرزا علی اکبر خان - آواز دلاویز فایل صوتی
52. سنتور میرزا علی اکبر خان - آواز همایون فایل صوتی
53. دسته شاهی - تصنیف کار عمل با رنگ فایل صوتی
54. دسته شاهی - تصنیف فرانسه پتی ژولی فایل صوتی
55. دسته شاهی - تصنیف بله بله یار فایل صوتی
56. آواز قربان خان، دسته شاهی - آواز دوگاه تصنیف چه شود به چهره فایل صوتی
57. آواز قربان خان، دسته شاهی - آواز مسیحی با رنگ فایل صوتی
58. دسته شاهی - تصنیف همچو فرهاد بود فایل صوتی
59. دسته شاهی - تصنیف مرضیه با رنگ لزگی فایل صوتی
60. آواز حاجی امین تار اسماعیل خان - تصنیف روی دلبری فایل صوتی
61. اکبر میرزا- تصنیف گرایلی با رنگ فایل صوتی
62. بحرالعلوم اصفهانی - آواز کردبیات تصنیف چه کنم بی تو فایل صوتی
63. حسن قصاب - تصنیف گیلکی سر کوی بلند فایل صوتی
64. علی خان نایب السلطنه، کمانچه صفدر خان - آواز گرایلی با تصنیف چوبی فایل صوتی
65. علی خان نایب السلطنه، کمانچه صفدر خان - آواز سه گاه قفقازی تصنیف کار عمل فایل صوتی
66. علی خان نایب السلطنه، نی صفدر خان - آواز غم انگیز کوچه اصفهان کار عمل فایل صوتی
67. علی خان نایب السلطنه، کمانچه صفدر خان - آواز همایون لیلی مجنون با رنگ فایل صوتی
68. دسته شاهی - آواز روح الارواح با تصنیف و رنگ فایل صوتی
69. علی خان نایب السلطنه، کمانچه صفدر خان - آواز دو گاه با رنگ فایل صوتی
70. حسین جان رقاص، کمانچه نایب علی رئیس - آواز قره باغی تصنیف ترکی فایل صوتی
71. علی خان نایب السلطنه، کمانچه صفدر خان - تصنیف لاهیجی من بشم بازار با رنگ فایل صوتی
72. سنتور حسن خان - آواز راست دوگاه تصنیف کار عمل فایل صوتی
73. سنتور حسن خان - زنگ شتری با رنگ فایل صوتی
74. سنتور حسن خان - تصنیف لزگی با رنگ فایل صوتی
75. سید احمد خان، تار میرزا حسینقلی - آواز ماوراء النهر با تصنیف و رنگ فایل صوتی
76. سید احمد خان، تار میرزا حسینقلی - آواز آذربایجانی با تصنیف و رنگ فایل صوتی
77. سید احمد خان، تار میرزا حسینقلی - آواز نوروز عرب با تصنیف و رنگ فایل صوتی
78. تار میرزا حسینقلی - پیش درآمد ماهور فایل صوتی
79. تار میرزا حسینقلی - عراق و ماهور فایل صوتی
80. دسته نایب رجب - تصنیف اصفهان با رنگ فایل صوتی
81. تار میرزا حسینقلی، آواز سید احمد خان - چهارگاه درآمد فایل صوتی
82. تار میرزا حسینقلی، آواز سید احمد خان - چهارگاه زابل و مویه فایل صوتی
83. تار میرزا حسینقلی، آواز سید احمد خان - چهارگاه حصار فایل صوتی
84. تار میرزا حسینقلی، آواز سید احمد خان - چهارگاه مخالف فایل صوتی
85. تار میرزا حسینقلی، آواز سید احمد خان - چهارگاه مغلوب فایل صوتی
86. تار میرزا حسینقلی، آواز سید احمد خان - چهارگاه تصنیف شاه رفت فرنگستان فایل صوتی
87. تار میرزا حسینقلی، آواز سید احمد خان - چهارگاه تصنیف مخالف با رنگ فایل صوتی
88. قلی خان شاهی، کمانچه صفدر خان - نوا درآمد با تصنیف فایل صوتی
89. قلی خان شاهی، کمانچه صفدر خان - نوا شکسته کوچک فایل صوتی
90. قلی خان شاهی، کمانچه صفدر خان - نوا حسین فایل صوتی
91. قلی خان شاهی، کمانچه صفدر خان - نوا پهلوی حسین با تصنیف پری فایل صوتی
92. قلی خان شاهی، کمانچه صفدر خان - نوا لیلی مجنون با تصنیف فایل صوتی
93. سید احمد خان،کمانچه باقرخان - همایون درآمد و ابول فایل صوتی
94. سید احمد خان،کمانچه باقرخان - همایون شکسته با تصنیف فایل صوتی
95. سید احمد خان،کمانچه باقرخان - همایون لیلی مجنون فایل صوتی
96. سید احمد خان،کمانچه باقرخان - همایون بیداد فایل صوتی
97. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - درآمد شیرین شور با تصنیف فایل صوتی
98. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - خود شور با تصنیف فایل صوتی
99. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - شور سلمک با تصنیف فایل صوتی
100. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - شور عزال با تصنیف فایل صوتی
101. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - شور شهناز با تصنیف فایل صوتی
102. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - سه گاه درآمد با تصنیف فایل صوتی
103. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - سه گاه زابل با تصنیف فایل صوتی
104. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - سه گاه مخالف با تصنیف فایل صوتی
105. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - سه گاه حصار با تصنیف فایل صوتی
106. قلی خان شاهی، سنتور میرزا علی اکبر خان - سه گاه مویه با تصنیف فایل صوتی
107. سید احمد خان، تار درویش خان - ماهور درآمد آواز فایل صوتی
108. سید احمد خان، تار درویش خان -بیات ترک داخل ماهور فایل صوتی
109. سید احمد خان، تار درویش خان - ماهور تصنیف کار عمل فایل صوتی
110. سید احمد خان، تار درویش خان - ماهور آواز فیلی فایل صوتی
111. سید احمد خان، تار درویش خان - ماهور آواز دلکش فایل صوتی
112. سید احمد خان، تار درویش خان - ماهور عراق با تصنیف و رنگ فایل صوتی
113. سید احمد خان، تار درویش خان - راست پنج گاه نمره اول فایل صوتی
114. سید احمد خان، تار درویش خان - راست پنج گاه نمره دوم فایل صوتی
115. سید احمد خان، تار درویش خان - راست پنج گاه نمره سوم ساقی نامه فایل صوتی
116. سید احمد خان - راست پنج گاه نمره پنجم نوروز صبا با تصنیف و رنگ فایل صوتی
117. قربان خان شاهی - آواز سه دستگاه مخالف تصنیف الا ساقی مهوش فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.