آرم فرهنگستان هنر
فرهتنام و نام خانوادگی :

شاهین فرهت

محل و تاریخ تولد :

تهران، متولد ۷ فروردین ۱۳۲۶

عضو گروه :

<#f:111/>

عضو پیوسته و رئیس گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران


تحصیلات:

- کارشناسی موسیقی از دانشگاه تهران ١٣۴٩؛

- کارشناسی ارشد موسیقی‎شناسی دانشگاه استراسبورگ، فرانسه ١٣۵٢؛

- کارشناسی ارشد آهنگسازی، دانشگاه نیویورک ١٣۵۴؛

- دکتری موزیکولوژی دانشگاه استراسبورگ، فرانسه ١٣۵۶.

 

فعالیت‌های اجرایی:

- دانشیار گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران؛

- استاد آکادمی موسیقی در سوئد؛

- مدرس هنرستان عالی موسیقی؛

- تهیه‌کننده برنامه‎های موسیقی کلاسیک رادیو پیش از انقلاب.

 

آثار:

- اپوس ١ فانتزی و فوگ شش فلوت،١٣۵٣؛

- اپوس ٢ سمفونی شماره ١ خیام، ١٣۵۶؛

- اپوس ٣ چهار قطعه برای پیانو، ١٣۵۴؛

- اپوس ۴ کانتات سمفونیک برای آواز و ارکستر زهی روی غزل حافظ، ١٣۵۴؛

- اپوس ۵ سمفونی شماره ٢، ١٣۵۶؛

- اپوس ۶ فانتزی آوازی برای اواز آلارینت و پیانو شعر سعدی، ١٣۵۴؛

- اپوس ٧ سوئیت برای سازهای زهی سراب، ١٣۵۶؛

- اپوس ٨ انعکاس برای ارکستر زهی و تیمپانی، ١٣۵۶؛

- اپوس ٩ مرغ باغ ملکوت برای آواز جمعی بر روی شعر مولانا، ١٣۵٧,

- اپوس ١٠ کنسرتوی پیانو شماره ١، ١٣۵٧؛

- اپوس ١١ سفر مرثیه ای برای مرگ پدر برای ارکستر زهی و تیمپانی، ١٣۵٧؛

- اپوس ١٢ قفس برای آواز جمعی روی شعر حافظ، ١٣۵٧؛

- اپوس ١٣ یادگار تابستان ١٣۵٨ چهار قطعه برای پیانو، ١٣۵٧؛

- اپوس ١۴ سنات پیانو شماره ١، ١٣۵٨؛

- اپوس ١۵ کانتات شماره ٢ بر روی شعر حافظ ارکستر، ١٣۵٨؛

- اپوس ١۶ اثری برای ارکستر، ١٣۵٨؛

- اپوس ١٧ کوارتت زهی شماره ١، ١٣۵٩؛

- اپوس ١٨ کوارتت زهی شماره ٢، ١٣۵٩؛

- اپوس ١٩ شش باگاتل برای پیانو؛

- اپوس ٢٠ آواز حافظ برای صدای باریتون و پیانو، ١٣۶٠؛

- اپوس ٢١ سمفونی شماره ٣؛

- اپوس ٢٢ دو پرلود و فوگ؛

- اپوس ٢٣ سنات برای گیتار؛

- اپوس ٢۴ تریو برای فلوت، الوا و باسون، ١٣۵٣؛

- اپوس ٢۵ سمفونی شماره ۴، ١٣۶٣؛

- اپوس ٢۶ اثری برای پیانو، ١٣۶۴؛

- اپوس ٢٧ شش قطعه برای پیانو، ١٣۶۴

- اپوس ٢٨ واریاسیون برای پیانو، ١٣۶۴؛

- اپوس ٢٩ آورال فانتزی شماره ١، ١٣۶۵،

- اپوس ٣٠ کنسرتو برای کلارینت و ارکستر ١٣۶۶،

- اپوس ٣١ پنج آواز خیام برای نتور و کوارتت زهی، ١٣۶۶؛

- اپوس ٣٢ پنج آواز سعدی؛

- اپوس ٣٣ کوارل فانتزی شماره ٢ برای آواز جمعی و ارکستر؛

- اپوس ٣۴ پنج آواز؛

- اپوس ٣۵ شش باگاتل برای کلارینت و پیانو، ١٣۶٧؛

- اپوس ٣۶ سنات پیانو شماره ٢، ١٣۶٧؛

- اپوس ٣٧ بالاد و فوگ دنیای دیگر، ١٣۶٨؛

- اپوس ٣٨ خزانه عشق، ١٣۶٨؛

- اپوس ٣٩ دو قطعه برای پیانو چهار دست، ١٣۶٨؛

- اپوس ۴٠ سنات پیانو شماره ٣، ١٣۶٩؛

- اپوس ۴١ سرناد برای پیانو و کلارینت، ١٣۶٩؛

- اپوس ۴٢ پوئم سمفونیک خاطرات، ١٣٧٠؛

- اپوس ۴٣ سنات شماره ۴ برای پیانو، ١٣٧٠؛

- اپوس ۴۴ اکو برای ارکستر زهی، ١٣٧٠؛

- اپوس ۴۵، قطعه برای پیانو بر روی آثار خالقی، ١٣٧٠؛

- اپوس ۴۶ بالاد شماره ٢ پیانو؛

- اپوس ۴٧ سمفونی شماره ۵ سمفونی ایرانی، ١٣٧٠؛

- اپوس ۴٨ بالاد شماره ٣ بر روی آثار مجید وفادار؛

- اپوس ۴٩ اثری شماره ٢؛

- اپوس ۵٠ فانتزی ارمنی، ١٣٧٢؛

- اپوس ۵١ دو قطعه برای پیانو، ١٣٧٢؛

- اپوس ۵٢ سوئیت ایرانی برای پیانو، ١٣٧٢؛

- اپوس ۵٣ سوئیت ایرانی برای ارکستر، ١٣٧٢؛

- اپوس ۵۴ راپسودی ایرانی، ١٣٧٣؛

- اپوس ۵۵ یادی از مجید وفادار برای پیانو، ١٣٧۵؛

- اپوس ۵۶ موسیقی فیلم تهران، ١٣٧۵؛

- اپوس ۵٧ کنسرتو برای ارکستر کنسرتو ایرانی، ١٣٧۶؛

- اپوس ۵٨ کنسرتو پیانو شماره ٢، ١٣٧۶؛

- اپوس ۵٩ پرلود و فوگ برای ارگ ١٣٧٧؛

- اپوس ۶٠ آخرین شب بر روی فیلمی در همین نام ١٣٧٧؛

- اپوس ۶١ سمفونی شماره ۶ دماوند، ١٣٧٨؛

- اپوس ۶٢ اسیر غمها بر روی اثری از فریدون حافظی، ١٣٧٨؛

- اپوس ۶٣ پوئم سفونیک مهر، ١٣٧٨؛

- اپوس ۶۴ به یاد مرتضی محجوبی برای پیانو، ١٣٧٨؛

- اپوس ۶۵ سمفونیتا برای ارکستر زهی، ١٣٨٠؛

- اپوس ۶۶ ملائک برای آواز و ارکستر زهی بر روی حافظ، سعدی و خیام، ١٣٨٠؛

- اپوس ۶٧ نغمه ایرانی، ١٣٨١؛

- اپوس ۶٨ سمفونی شماره ٧ ایران، ١٣٨٣؛

- اپوس ۶٩ سمفونی شماره ٨ امام رضا ع، ١٣٨٢؛

- اپوس ٧٠ سمفونی شماره ٩ خلیج فارس، ١٣٨۴؛

- اپوس ٧١ سمفونی شماره ١٠، ١٣٨۴؛

- اپوس ٧٢ سمفونی شماره ١١ پیامبر اعظم، ١٣٨۴؛

- اپوس ٧٣ کوارتت زهی شماره ٣، ١٣٨۵؛

- اپوس ٧۴ سمفونی شماره ١٢ تهران، ١٣٨۵؛

- اپوس ٧۵ سمفونی شماره ١٣، ١٣٨۶؛

- اپوس ٧۶ سمفونی شماره ١۴ ابن سینا، ١٣٨٧؛

- اپوس ٧٧ سمفونی شماره ١۵ فردوسی، ١٣٨٨؛

- اپوس ٧٨ کوارتت شماره ۴، ١٣٨٩؛

- اپوس ٧٩ جاده ابریشم قطعه برای پیانو، ١٣٨٩؛

- اپوس ٨٠ کوارتت شماره ۵، ١٣٩٠؛

- اپوس ٨١ کوارتت شماره ۶ ، ١٣٩٠؛

- اپوس ٨٢ سمفونی شماره ١۶؛

- اپوس ٨٣ سمفونی شماره ١٧.

 

افتخارات:

- کسب درجه مستر از دانشگاه نیویورک؛

- کسب درجه ممتاز از دانشگاه استراسبورگ فرانسه برای سمفونی شماره ١ خیام.

 

  

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.