آرم فرهنگستان هنر
نويسندگان برجستة قلمرو هنراز عهد كهن تا پايان سدة نوزدهم
نويسندگان برجستة قلمرو هنراز عهد كهن تا پايان سدة نوزدهم تاریخ ثبت : 1391/02/24
طبقه بندي : کتاب ,
موضوع : نويسندگان برجستة قلمرو هنراز عهد كهن تا پايان سدة نوزدهم
نویسنده : جمعي از نويسندگان
عکس :
ویراستار : <#f:16/>
چاپ اول : پاييز 1384
چاپ و صحافي : شادرنگ
تعداد صفحات : <#f:19/>
اطلاعات بیشتر : سخن‌ ناشر هنر حاصل‌ ذوق‌، حس‌ زيبايي‌شناختي‌ هنرمند، تجربه‌ها و آموخته‌هاي‌ اوست‌. هنرمند در اين‌ مسير، در تعامل‌ با هنر و دانش‌ اقوام‌ و ملل‌ ديگر، بر غناي‌ تجربة‌ خود مي‌افزايد و افق‌ ديد خويش‌ را مي‌گستراند و از اين‌ رهگذر آثار و انديشه‌هاي‌ هنري‌ به‌ منصة‌ ظهور مي‌رسد و ميراث‌ هنري‌ شكل‌ مي‌گيرد. اين‌ ميراث‌ هنري‌ جلوة‌ تلاش‌ هنرمندان‌، انديشمندان‌ و انسانهايي‌ است‌ كه‌ در آفرينش‌ اثري‌ زيبا سهم‌ داشته‌اند. در واقع‌، آنچه‌ به‌ منزلة‌ دست‌ساخته‌اي‌ انساني‌ در قالب‌ بنايي‌ عظيم‌، مجسمه‌اي‌ زيبا، تابلو نقاشي‌اي‌ چشم‌نواز و خطوط‌ اسرارآميز خودنمايي‌ مي‌كند، تحت‌تأثير انگاره‌ها و انديشه‌هاي‌ رايج‌ در تمدنهاي‌ گوناگون‌ بشري‌ است‌. مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ ميراث‌ شناخته‌ شود و ابعاد گوناگون‌ هنري‌، فلسفي‌، تاريخي‌، جامعه‌شناختي‌، انسان‌شناختي‌ و آن‌ تحليل‌ و بررسي‌ شود. بر همين‌ اساس‌، فرهنگستان‌ هنر مي‌كوشد برمبناي‌ رسالتي‌ كه‌ در نشر و ترويج‌ و حمايت‌ هنر بر عهده‌ دارد، علاوه‌ بر برپايي‌ همايشهاي‌ بين‌المللي‌، هم‌انديشيها و نمايشگاههاي‌ مختلف‌، با انتشار مجموعه‌ آثاري‌ در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ هنر پاسخگوي‌ نياز هنرمندان‌ و محققان‌ باشد. بررسي‌ آراي‌ انديشمندان‌ برجسته‌اي‌ كه‌ به‌ نگارش‌ در قلمرو هنر پرداخته‌اند، از جمله‌ حوزه‌هاي‌ مهمي‌ است‌ كه‌ انتشارات‌ فرهنگستان‌ هنر بدان‌ اهتمام‌ مي‌ورزد. در اين‌ چارچوب‌، نشر ترجمة‌ فارسي‌ مجموعة‌ نويسندگان‌ برجستة‌ قلمرو هنر در دستور كار انتشارات‌ قرار گرفته‌ است‌. جلد نخست‌ اين‌ مجموعه‌ كه‌ به‌ نويسندگان‌ عهد كهن‌ تا پايان‌ سدة‌ نوزدهم‌ ميلادي‌ اختصاص‌ دارد، اكنون‌ تقديم‌ محضر هنرپژوهان‌ مي‌شود. اميدواريم‌ در آيندة‌ نزديك‌ انتشار جلد دوم‌ آن‌ را كه‌ به‌ افكار و آراي‌ نويسندگان‌ سدة‌ بيستم‌ ميلادي‌ در زمينة‌ هنر اختصاص‌ يافته‌ است‌، شاهد باشيم‌. انتشارات‌ فرهنگستان‌ هنر پاييز 1384 پيشگفتار مترجمان نويسندگان‌ برجستة‌ قلمرو هنر: از عهد كهن‌ تا سدة‌ نوزدهم‌، آرا و انديشه‌هاي‌ چهل‌ونه‌ تن‌ از صاحب‌نظران‌ و نويسندگان‌ شاخص‌ سنت‌ غربي‌ را كه‌ دربارة‌ هنر و زيبايي‌شناسي‌ به‌ نگارش‌ پرداخته‌اند، مرور مي‌كند. كتاب‌، كه‌ به‌ گواهي‌ ساختار و روش‌ ارائة‌ مطالبش‌، براي‌ دانشجويان‌ هنر و خوانندگان‌ عام‌ تدوين‌ شده‌ است‌، گسترة‌ زماني‌ عهد كهن‌ يوناني‌ تا پايان‌ سدة‌ نوزدهم‌ را در بر گرفته‌ است‌. شيوة‌ معرفي‌ شخصيت‌ها و آرا و افكارشان‌ به‌ ترتيب‌ تاريخي‌ از آن‌رو در اين‌ كتاب‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ كه‌ تطورات‌ عارض‌ بر سنت‌ انديشة‌ غربي‌ را در بستر تاريخ‌ هنر ارائه‌ نمايد. هر مقاله‌ كه‌ به‌ قلم‌ يكي‌ از نويسندگان‌ معاصر متخصص‌ در آن‌ زمينه‌ به‌ نگارش‌ در آمده‌ است‌، پس‌ از شرح‌ و تحليل‌ انديشه‌هاي‌ شخصيت‌ معرفي‌شده‌، با شرح‌ حال‌ مختصري‌ از زندگي‌ وي‌ پايان‌ مي‌يابد، و به‌ دنبال‌ آن‌ در بخش‌ كتاب‌شناسي‌، نوشته‌هاي‌ اصلي‌ شخصيت‌ مورد بحث‌ و سپس‌ نوشته‌هاي‌ فرعي‌اي‌، كه‌ به‌ قلم‌ كسان‌ ديگر دربارة‌ انديشه‌هايش‌ به‌ نگارش‌ در آمده‌ است‌، معرفي‌ مي‌شود. هرچند پديدآورندگان‌ كتاب‌ مدعي‌ نشده‌اند كه‌ همة‌ نويسندگان‌ تأثيرگذار قلمرو هنر را از عهد باستان‌ تا سدة‌ نوزدهم‌ در اين‌ مجموعه‌ گرد آورده‌اند، كوشيده‌اند تا نمايندگان‌ اصلي‌ رويكردهاي‌ متنوع‌ غربيان‌ را به‌ هنر در اين‌ كتاب‌ بگنجانند. بدين‌ منظور، از چهار دسته‌بندي‌ متداخل‌ ـ و گاه‌ متعارض‌ ـ استفاده‌ كرده‌ و مقرر داشته‌اند كه‌ شخصيت‌ مورد نظر دست‌كم‌ بايد در يكي‌ از دسته‌هاي‌ ذيل‌ جاي‌ گيرد: نويسندگاني‌ كه‌ غالباً در پژوهش‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تاريخ‌ و نظرية‌ هنر يا فرهنگ‌ ديداري‌ مورد بحث‌ بوده‌اند (مانند افلاطون‌، وازاري‌، كانت‌، هگل‌، وينكلمان‌). نويسندگاني‌ كه‌ معرف‌ دوره‌، مفهوم‌ يا رويكرد مهمي‌ در هنرند (مانند فلوطين‌، بللوري‌ و دو پيله‌). نويسندگاني‌ كه‌ رويكرد تحليلي‌شان‌ به‌ هنر كماكان‌ در معرض‌ بحث‌ و نظر است‌ (مانند كيركگارد). نويسندگاني‌ كه‌ معمولاً در مطالعات‌ جاري‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شوند (مانند زوتچارو و پائولو پينو). با اين‌همه‌، بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ نويسندگان‌ حوزة‌ عكاسي‌ و قلمرو معماري‌ و طراحي‌ در اين‌ مجموعه‌ گنجانيده‌ نشده‌اند، و فقط‌ هنرمندان‌ و هنرپژوهان‌ معدودي‌ كه‌ انديشه‌هايشان‌ به‌ لحاظ‌ اهميت‌ تاريخي‌ درخور ذكر بوده‌، انتخاب‌ شده‌اند. آنچه‌ شايد در نظر خوانندگان‌ كتاب‌ كمابيش‌ پرسش‌برانگيز جلوه‌ كند، اختصار و اجمال‌ مطالب‌ در پاره‌اي‌ از مقالات‌ است‌ كه‌ گاه‌ فهم‌ موضوع‌ را بر خواننده‌ دشوار مي‌سازد. ضمن‌ آن‌ كه‌ مترجمان‌ كوشيده‌اند با افزودن‌ پانوشت‌هاي‌ توضيحي‌ اين‌ بخش‌ها را با تفصيل‌ بيشتري‌ عرضه‌ كنند، ذكر اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ نويسندة‌ هر مقاله‌ ملزم‌ بوده‌ است‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ مجال‌ تنگ‌، معرفي‌ مجموعه‌اي‌ از نويسندگان‌ برجسته‌ در قالب‌ كتابي‌ محدود، مقالة‌ خويش‌ را حداكثر در 2000 كلمة‌ انگليسي‌ تنظيم‌ كند و اين‌ شرط‌ محدودكننده‌ برخي‌ مقالات‌ را در پاره‌اي‌ از بخش‌ها مجمل‌ ـ و گاه‌ مبهم‌ ـ ساخته‌ است‌. در پايان‌، مترجمان‌ اميدوارند در آينده‌اي‌ نزديك‌ ترجمة‌ فارسي‌ جلد ديگر اين‌ مجموعه‌ را با عنوان‌ نويسندگان‌ برجستة‌ قلمرو هنر: سدة‌ بيستم‌ ، كه‌ در واقع‌ همچون‌ مكمل‌ اين‌ كتاب‌ به‌شمار مي‌رود، در اختيار خوانندگان‌ فارسي‌زبان‌ قرار دهند. فهرست مطالب سخن‌ ناشر پيشگفتار مترجمان‌ افلاطون‌ ارسطو فلوطين‌ (پلوتينوس‌) آوگوستين‌ آلكوين‌؛ تئودولف‌ اورلئاني‌ سوژر؛ برنار كلروويي‌ توماس‌ آكويناس‌ (توما آكويني‌) چنينو چِنيني‌ لورنتسو گيبرتي‌ لئون‌ باتيستا آلبرتي‌ لئوناردو داوينچي‌ ميكلانژ (ميكلانجلو بوئوناروتي‌) پيترو آرتينو؛ پائولو پينو لودُويكو دُلچه‌ جورجو وازاري‌ جُوان‌ پائولو لُماتْسو؛ فدريكو زوتْچارو كارل‌ وان‌ ماندر جُواني‌ پيترو بِللوري‌ آندره‌ فِليبِيَن‌ روژه‌ دو پيله‌ كُنتِ شافتسبري‌ ويليام‌ هوگارث‌ دني‌ ديدرو يوهان‌ يواخيم‌ وينكلمان‌ جاشوا (يوشع‌) رينولدز ايمانوئل‌ كانت‌ ادمند برك‌ گوتْهُلْد لسينگ‌ فريدريش‌ شيلر گئورگ‌ ويلهلم‌ فريدريش‌ هگل‌ آرتور شوپنهاور سورِن‌ كيركگارد كارل‌ ماركس‌ ياكوب‌ بوركهارت‌ جان‌ راسكين‌ اوژِن‌ فرومانتين‌ شارل‌ بودِلِر ادمون‌ و ژول‌ دوگونكور ايپوليت‌ تِن‌ لئو تولستوي‌ ويليام‌ ماريس‌ والتر پِيْتِر فريدريش‌ نيچه‌ آلويس‌ ريگل‌ نمايه‌
تعداد نمایش : 3076 <<بازگشت
 

مؤسسات تابعه

پژوهشکده هنر
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری
مؤسسه فرهنگی هنری صبا


پیوندها

فرهنگستان‌های ایران
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها
مؤسسات پژوهشی
یاد استاد
پورتال قدیم

تماس با ما

ساختمان مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
كدپستي : 1416953613
تلفن : 5 - 66954200 دورنگار : 66951167
رایانامه : honar@honar.ac.ir

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.