سورداس گجراتینام پدیدآورنده :

سورداس گجراتی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۱ق.

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

سورداس از نقاشان زبردست و زیبانگار اواخر قرن ۱۱ق. هند بود که اثر رقم‌دار وی زینت‌بخش صفحات کتاب بابرنامه معروف زمان اکبرشاه هندی گشته است(کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج. ۱: ۲۲۸). نگاره «بهرام گور و شاهدخت گنبد سپید» در نسخه‌خطی خمسه امیرخسرو دهلوی به کتابت ۱۰۰۶ق‌ موجود در موزه هنر والترز با شماره W.624 از دیگر آثار این هنرمند است.منابع فارسی :

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. تهران:مستوفی.منابع لاتین :

Khamsah-i Dihlavī (Probably 1006 AH / 1597-1598 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.624.

 آثار موجود در این مجموعه :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.