مکندنام پدیدآورنده :

مکند

تاریخ تولد- وفات :

اواخر قرن ۱۰ق. - اوایل قرن ۱۱ق.

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

مُکند از نقّاشان اواخر سده‌ی دهم و اوایل سده‌ی یازدهم هندوستان است که در چهره‌پردازی، مجلس آرایی، منظره‌ ساری و تذهیب ماهر بوده و سبک مغولی داشته است. این نقّاش در کار خود با گروه نقّاشان زمانه همراهی می‌کرده و آثار وی در کتب آن زمان چون خمسه نظامی ۹۹۴ق. و خمسه نظامی کتابخانه بریتانیا با تاریخ ۱۰۰۴ق و رزم‌نامه جیپور با تاریخ ۹۹۰ق. و در اکبرنامه همان کتابخانه با تاریخ ۱۰۱۳ق و جامع‌التواریخ با تاریخ ۱۰۰۵ق. دیده می‌شود. از نمونه آثار وی به نقل از احوال و آثار نقّاشان قدیم عبارتند از:

تصویر استحمام شیرین و تماشا کردن خسرو در خمسه نظامی ۹۹۴ق. بارقم « عمل مکند»؛

تصویر شبیه اکبرشاه و همراهان در یک منظره در خمسه نظامی ۱۰۰۴ق. که بوسیله عبدالرحیم عنبرین قلم کتابت شده با رقم «مکند»؛

تصویر اکبرشاه و توزیع سکه‌های طلا در نسخ اکبرنامه با رقم «مکند‌چهره‌گشای» (سرمدی، ۱۳۷۹: ۸۶۳ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۰: ج.۳: ۱۲۰۱- ۱۲۰۲).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۰). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. لندن: انتشارات ساتراپ.منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.624, on line description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.