بیم گجراتینام پدیدآورنده :

بیم گجراتی

تاریخ تولد- وفات :

-

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

بیم گجراتی از نقّاشان عهد بابری هند است و از آثار وی تصویر مجلس بابرشاه است که بسیار استادانه کشیده شده. به نوشته استاد کریم زاده این نگاره در کتاب بابرنامه در انگلیس موجود است(سرمدی، ۱۳۷۹ :۱۲۹به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج.۱: ۱۲۲).منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. تهران: مستوفی.منابع لاتین :

Khamsah-i Niẓāmī (Probably 1004 AH/ 1595 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.613.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.