سانولهنام پدیدآورنده :

سانوله

تاریخ تولد- وفات :

-

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

از نقّاشان هندی است که با لعل نقّاش همکاری می کرده است. به نوشته استاد کریم زاده از آثار وی تصویر یک مکتب خانه هندی است که لیلی و مجنون از شاگردان آن بوده است. این اثر متعلق به موزه بریتانیا است که در نمایشگاه آن را به نمایش گذارده‌اند. رقم نقّاش در این اثر «سانوله» است(سرمدی، ۱۳۷۹: ۲۷۲ به نقل از کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج.۱: ۲۱۶). نگاره «مناظره خسرو با فرهاد» در نسخه‌خطی خمسه‌نظامی کتابت ۱۰۰۴ق موجود در موزه هنر والترز با شماره W.613  نیز از دیگر آثار این نقاش است.منابع فارسی :

سرمدی، عباس (۱۳۷۹). دانشنامه هنرمندان ایران جهان اسلام: از مانی تا معاصرین کمال الملک. تهران: هیرمند.

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی . تهران: مستوفی.منابع لاتین :

Khamsah-i Dihlavī (Probably 1006 AH / 1597-1598 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.624.

Khamsah-i Niẓāmī (Probably 1004 AH/ 1595 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.613.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه امیرخسرو دهلوی (کتابت احتمالاً ۱۰۰۶ق‌)، موزه هنر والترز، W.624.

خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۰۴ق)، موزه هنر والترز، W.613.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.