معراج پیامیر (ص) در خمسه نظامی گنجوی
معراج پیامیر (ص) در خمسه نظامی گنجوی تاریخ ثبت : 1398/11/30
طبقه بندي : نگارگری ,
عنوان قراردادی : معراج پیامیر (ص) در خمسه نظامی گنجوی
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره اول)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:756/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۳۵-۹۳۴ق)، موزه هنر والترز، W.607.
: موزه هنر والترز
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره دوم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:794/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۲۹ق)، کتابخانه ملی فرانسه، Supplément Persan 1029.
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره سوم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:799/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۲۹ق)، کتابخانه ملی فرانسه، Supplément Persan 1029.
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره چهارم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:804/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۱۰۲۹ق)، کتابخانه ملی فرانسه، Supplément Persan 1029.
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره پنجم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:846/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۶۸ق)، کتابخانه ملی فرانسه، Supplément Persan 1956.
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره ششم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:851/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۶۸ق)، کتابخانه ملی فرانسه، Supplément Persan 1956.
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره هفتم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:856/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۶۸ق)، کتابخانه ملی فرانسه، Supplément Persan 1956.
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره هشتم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:861/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۹۶۸ق)، کتابخانه ملی فرانسه، Supplément Persan 1956.
محل نگهداری : کتابخانه ملی فرانسه
عنوان اثر : معراج پیامبر (ص) (نگاره نهم)
تصویر :
نام پدیدآور : <#f:866/>
منبع اثر : خمسه نظامی گنجوی (کتابت ۸۴۸-۸۴۹ ق)، کتابخانه دانشگاه منچستر، Persian MS 36.
محل نگهداری : کتابخانه دانشگاه منچستر
تعداد نمایش : 1444 <<بازگشت
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.