ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانینام پدیدآورنده :

ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۹ق.

دوره تاریخی :

صفویه

حرفه :

کاتب و خوشنویس

معرفی :

ابوبکر شاه بن حسن بن علی شهرستانی از کاتبان و خوشنویسان قرن نهم هجری است. از وی نسخه خطی با عنوان خمسه شیخ نظامی به کتابت ۸۹۲ق در موزه هنر والترز موجود است.

 منابع فارسی :

-منابع لاتین :

Kitāb-i Khamsah-i Shaykh-i Niẓāmī (892 AH / 1486 AD). The Walters Art Museum. Ms. W.605.آثار موجود در این مجموعه :

خمسه نظامی گنجوی (۸۹۲ق)، موزه هنر والترز، W.605.کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.