فایل صوتی«گلبانگ سربلندی» موسیقی آوازی عصر قاجار- لوح 7
 
1. سید رحیم - شهناز فایل صوتی
2. سید رحیم - ماهور فایل صوتی
3. طاهرزاده - شور و شهناز فایل صوتی
4. طاهرزاده - شوشتری فایل صوتی
5. طاهرزاده - همایون فایل صوتی
6. طاهرزاده - سه گانه فایل صوتی
7. طاهرزاده - ابوعطا فایل صوتی
8. طاهرزاده - دشتی، خسرو شیرین با شعر غبار همدانی فایل صوتی
9. قاضی عسکر - اصفها، همایون فایل صوتی
10. ملاحسین یزدی - اصفهان فایل صوتی
11. روایت دکتر عمومی از صدر1 فایل صوتی
12. روایت دکتر عمومی از صدر2 فایل صوتی
13. روایت دکتر عمومی از شهاب 1 فایل صوتی
14. روایت دکتر عمومی از شهاب 2 فایل صوتی
15. امیر قاسمی – شور فایل صوتی
16. امیر قاسمی – ابوعطا فایل صوتی
17. امیر قاسمی - دشتی1 فایل صوتی
18. امیر قاسمی - دشتی2 فایل صوتی
19. امیر قاسمی - ماهور1 فایل صوتی
20. امیر قاسمی - ماهور2 فایل صوتی
21. امیر قاسمی - بیات ترک فایل صوتی
22. امیر قاسمی – افشاری فایل صوتی
23. امیر قاسمی – همایون فایل صوتی
24. امیر قاسمی - اصفهان1 فایل صوتی
25. امیر قاسمی - اصفهان2 فایل صوتی
26. امیر قاسمی – حصار فایل صوتی
27. امیر قاسمی - مثنوی و حصار فایل صوتی
28. امیر قاسمی - سه گاه فایل صوتی
29. امیر قاسمی – مخالف فایل صوتی
30. درویش حسن خراباتی - شهابی، قطار، مثنوی فایل صوتی
31. سید علی اصغر کردستانی – حجاز فایل صوتی
32. اقبال آذر - شور1 فایل صوتی
33. اقبال آذر - تصنیف چه شورها فایل صوتی
34. اقبال آذر - شور2 فایل صوتی
35. اقبال آذر - دشتی، ابوعطا، افشاری فایل صوتی
36. اقبال آذر – افشاری فایل صوتی
37. اقبال آذر - قره باغی فایل صوتی
38. اقبال آذر - سه گاه فایل صوتی
39. اقبال آذر - چهار گاه فایل صوتی
40. اقبال آذر - تصنیف مخالف فایل صوتی
41. اقبال آذر – همایون فایل صوتی
42. اقبال آذر – اصفهان فایل صوتی
43. اقبال آذر - اصفهان فایل صوتی
44. اقبال آذر - آواز تنها، تصنیف ایران فایل صوتی
45. اقبال آذر - آواز تنها، همایون فایل صوتی
46. اقبال آذر - آواز تنها، سه گاه فایل صوتی
47. اقبال آذر - آواز تنها، رهاب، زنگ شتر دیر تصنیف رهاب فایل صوتی
48. اقبال آذر - آواز تنها، قطار فایل صوتی
49. اقبال آذر - آواز تنها، راست گویان حجازی فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.