روایت داستان غریب و شاه صنم – با اجرای عاشیق عیسی قره خانلو