فایل صوتی«گلبانگ سربلندی» موسیقی آوازی عصر قاجار- لوح 6
 
1. سلیم خان - ماهور فایل صوتی
2. سلیم خان - دلکش فایل صوتی
3. سلیم خان - سه گاه فایل صوتی
4. سلیم خان - مخالف فایل صوتی
5. سلیم خان - همایون فایل صوتی
6. سلیم خان - شوشتری فایل صوتی
7. سلیم خان - شور فایل صوتی
8. سلیم خان - دشتی فایل صوتی
9. نکیسا - افشاری فایل صوتی
10. نکیسا - ماهور فایل صوتی
11. نکیسا - سه گاه فایل صوتی
12. نکیسا - دشتی فایل صوتی
13. نکیسا - اصفهان فایل صوتی
14. نکیسا - همایون فایل صوتی
15. نکیسا - چهارگاه فایل صوتی
16. نکیسا - شور فایل صوتی
17. سلیم خان - اصفهان فایل صوتی
18. سلیم خان - اوج اصفهان فایل صوتی
19. سلیم خان - ماهور فایل صوتی
20. سلیم خان - دلکش فایل صوتی
21. سلیم خان - همایون فایل صوتی
22. سلیم خان - بیداد فایل صوتی
23. سلیم خان - شور فایل صوتی
24. سلیم خان - شهناز فایل صوتی
25. سلیم خان - ابوعطا فایل صوتی
26. سلیم خان - حجاز فایل صوتی
27. اقبال السلطان - بیات قاجار فایل صوتی
28. اقبال السلطان - قره باغی فایل صوتی
29. اقبال السلطان - شور فایل صوتی
30. اقبال السلطان - سلمک فایل صوتی
31. اقبال السلطان - قرچه فایل صوتی
32. اقبال السلطان - فرود شور فایل صوتی
33. اقبال السلطان - سه گاه فایل صوتی
34. اقبال السلطان - زابل فایل صوتی
35. اقبال السلطان - مویه فایل صوتی
36. اقبال السلطان - مخالف فایل صوتی
37. اقبال السلطان - ماهور فایل صوتی
38. اقبال السلطان - فیلی فایل صوتی
39. اقبال السلطان - دلکش فایل صوتی
40. اقبال السلطان - شکسته فایل صوتی
41. اقبال السلطان - بیات اصفهان فایل صوتی
42. اقبال السلطان - بیات راچه فایل صوتی
43. اقبال السلطان - ابوعطا فایل صوتی
44. اقبال السلطان - حجاز فایل صوتی
45. اقبال السلطان - دشتی فایل صوتی
46. اقبال السلطان - حاجیانی فایل صوتی
47. اقبال السلطان - همایون فایل صوتی
48. اقبال السلطان - چکاوک فایل صوتی
49. اقبال السلطان - بیداد فایل صوتی
50. اقبال السلطان - لیلی مجنون فایل صوتی
51. اقبال السلطان - شوشتری فایل صوتی
52. اقبال السلطان - بختیاری فایل صوتی
53. اقبال السلطان - نوا فایل صوتی
54. اقبال السلطان - نهفت حسینی فایل صوتی
55. اقبال السلطان - افشار فایل صوتی
56. اقبال السلطان - نهیب افشار فایل صوتی
57. اقبال السلطان - بیات ترک فایل صوتی
58. اقبال السلطان - فیلی و دلکش فایل صوتی
59. اقبال السلطان - چهارگاه فایل صوتی
60. اقبال السلطان - زابل فایل صوتی
61. اقبال السلطان - حصار فایل صوتی
62. اقبال السلطان - مخالف فایل صوتی
63. جناب دماوندی - بیات ترک فایل صوتی
64. جناب دماوندی - مثنوی فایل صوتی
65. سید علی اصغر کردستانی - بیات ترک 1 فایل صوتی
66. سید علی اصغر کردستانی - بیات ترک 2 فایل صوتی
67. سید علی اصغر کردستانی - حجاز فایل صوتی
68. سید علی اصغر کردستانی - حجاز 2 فایل صوتی
69. سید علی اصغر کردستانی - سه گاه 1 فایل صوتی
70. سید علی اصغر کردستانی - سه گاه 2 فایل صوتی
71. سید علی اصغر کردستانی - غم انگیز 1 فایل صوتی
72. سید علی اصغر کردستانی - غم انگیز 2 فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.