فایل صوتی«گلبانگ سربلندی» موسیقی آوازی عصر قاجار- لوح 5
 
1. عبدالله خان با تار درویش خان - تصنیف بیات ترک فایل صوتی
2. ابوالحسن خان با کمانچه باقرخان - بیات ترک فایل صوتی
3. ابوالحسن خان با کمانچه باقرخان - مثنوی بیات ترک فایل صوتی
4. عبدالله خان با کمانچه باقرخان - ضربی بیات ترک فایل صوتی
5. طاهرزاده با تار درویش خان - افشاری فایل صوتی
6. عبدالله خان با تار درویش خان - تصنیف افشاری فایل صوتی
7. ابوالحسن خان با تار درویش خان - اصفهان فایل صوتی
8. عبدالله خان با تار درویش خان - تصنیف اصفهان فایل صوتی
9. ابوالحسن خان با کمانچه باقرخان - شهناز فایل صوتی
10. ابوالحسن خان با کمانچه باقرخان - حسینی فایل صوتی
11. طاهرزاده با تار درویش خان - دلکش فایل صوتی
12. طاهرزاده با تار درویش خان - شکسته فایل صوتی
13. طاهرزاده با تار درویش خان - اصفهان فایل صوتی
14. طاهرزاده با کمانچه درویش خان - اصفهان فایل صوتی
15. ابوعطا ابوالحس خان با تار درویش خان - پیش درآمد ابوعطا فایل صوتی
16. ابوالحسن خان با کمانچه باقرخان - حجاز فایل صوتی
17. عبدالله خان با تار درویش خان - تصنیف دشتی فایل صوتی
18. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - دشتی فایل صوتی
19. ابوالحسن خان با کمانچه باقرخان - بیات کرد فایل صوتی
20. ابوالحسن خان با کمانچه باقرخان - راک فایل صوتی
21. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خانن - تصنیف راک فایل صوتی
22. طاهرزاده با کمانچه باقر خان - ابوعطا فایل صوتی
23. عبد الله خان با تار درویش خان - ضربی ابوعطا فایل صوتی
24. طاهرزاده با تار درویش خان - حجاز فایل صوتی
25. طاهرزاده با کمانچه باقر خان - سه گاه فایل صوتی
26. طاهرزاده با کمانچه باقر خان - زابل فایل صوتی
27. تار درویش خان آواز ابوالحسن خان - پیش درآمد ماهور فایل صوتی
28. تار درویش خان آواز ابوالحسن خان - ماهور فایل صوتی
29. تار درویش خان آواز ابوالحسن خان - دلکش فایل صوتی
30. تار درویش خان آواز ابوالحسن خان - عراق فایل صوتی
31. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - افشاری فایل صوتی
32. ابوالحسن خان و عبدالله خان با کمانچه باقر خان - ضربی افشاری فایل صوتی
33. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - شکسته قره باغی فایل صوتی
34. طاهرزاده با کمانچه باقر خان - حاجیانی فایل صوتی
35. طاهرزاده با کمانچه باقر خان - غم انگیز فایل صوتی
36. ابوالحسن خان با تار درویش خان - همایون فایل صوتی
37. ابوالحسن خان با تار درویش خان - چکاوک فایل صوتی
38. ابوالحسن خان با تار درویش خان - بیداد فایل صوتی
39. عبد الله خان با تار درویش خان - ضربی همایون فایل صوتی
40. طاهرزاده با تار درویش خان - شور فایل صوتی
41. طاهرزاده با تار درویش خان - شهناز فایل صوتی
42. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - چکاوک فایل صوتی
43. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - بیداد فایل صوتی
44. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - شوشتری فایل صوتی
45. ابوالحسن خان با تار درویش خان - مخالف فایل صوتی
46. عبدالله خان ارکستر - تصنیف ادبی فایل صوتی
47. ارکستر - رنگ بیات ترک فایل صوتی
48. عبدالله خان با تار درویش خان - بیات ترک فایل صوتی
49. عبدالله خان با کمانچه باقر خان - ماهور فایل صوتی
50. عبدالله خان با کمانچه باقر خان - مخالف سه گاه فایل صوتی
51. عبدالله خان با کمانچه باقر خان - ضربی مخالف فایل صوتی
52. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - حصار و مغلوب فایل صوتی
53. عبدالله خان با کمانچه باقر خان - تصنیف چهارگاه فایل صوتی
54. ابوالحسن خان با کمانچه باقر خان - نوای حسینی فایل صوتی
55. طاهر زاده با کمانچه باقر خان - چهارگاه فایل صوتی
56. طاهرزاده - مناجات 1 فایل صوتی
57. طاهرزاده - مناجات 2 فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.