فایل صوتی«گلبانگ سربلندی» موسیقی آوازی عصر قاجار- لوح 4
 
1. محمدخان بلبل، تار مرزا اسد الله - مخالف سه گاه فایل صوتی
2. محمدخان بلبل، تار مرزا اسد الله – ابوعطا فایل صوتی
3. مشهدی روح الله، تار میرزا اسد الله – افشاری فایل صوتی
4. مشهدی روح الله، تار میرزا اسد الله – اصفهان فایل صوتی
5. مشهدی روح الله، تار میرزا اسد الله – همایون فایل صوتی
6. مشهدی روح الله، تار میرزا اسد الله – بیداد فایل صوتی
7. مشهدی روح الله، تار میرزا اسد الله – شور فایل صوتی
8. تار میرزا حسینقلی - پیش درآمد ماهور فایل صوتی
9. جاجی محمد خان، تار میرزا حسینقلی - ماهور دلکش فایل صوتی
10. کمانچه حسین خان - پیش در آمد ابو عطا فایل صوتی
11. حاجی محمد خان، کمانچه حسین خان - ابو عطا فایل صوتی
12. حاجی محمد خان، کمانچه حسین خان - تصنیف ابو عطا فایل صوتی
13. کمانچه حسین خان - رنگ ابو عطا فایل صوتی
14. حاجی محمد خان، تار میرزا حسینقلی - تصنیف بیات ترک فایل صوتی
15. جناب دماوندی، تار میرزا حسینقلی – اصفهان فایل صوتی
16. جناب دماوندی، تار میرزا حسینقلی – دشتی فایل صوتی
17. جناب دماوندی، تار حاج علی اکبر خان – افشاری فایل صوتی
18. حاجی محمد خان، تار حاجی علی اکبر خان - تصنیف افشاری فایل صوتی
19. کمانچه حسین خان - پیش درآمد سه گاه فایل صوتی
20. مشهدی روح الله، کمانچه حسین خان - سه گاه فایل صوتی
21. جناب دماوندی، کمانچه حسین خان – مخالف فایل صوتی
22. جناب دماوندی، کمانچه حسین خان – بیداد فایل صوتی
23. جناب دماوندی، کمانچه حسین خان – دشتی فایل صوتی
24. جناب دماوندی، کمانچه حسین خان – افشاری فایل صوتی
25. جناب دماوندی، کمانچه حسین خان – اصفهان فایل صوتی
26. جناب دماوندی، کمانچه حسین خان – گیلکی فایل صوتی
27. کمانچه حسین خان - سه گاه فایل صوتی
28. تار میرزا حسینقلی - سه گاه فایل صوتی
29. تار میرزا حسینقلی - زابل، حصار فایل صوتی
30. تار میرزا حسینقلی – مخالف فایل صوتی
31. تار میرزا حسینقلی – شور فایل صوتی
32. جناب دماوندی، تار میرزا حسینقلی - ابو عطا فایل صوتی
33. جناب دماوندی، تار میرزا حسینقلی – افشاری فایل صوتی
34. جناب دماوندی، تار میرزا حسینقلی – شوشتری فایل صوتی
35. جناب دماوندی، تار حاج علی اکبر خان - بیات ترک فایل صوتی
36. جناب دماوندی، تار میرزا اسد الله خان – شور فایل صوتی
37. جناب دماوندی – اذان فایل صوتی
38. جناب دماوندی – مناجات فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.