فایل صوتی«گلبانگ سربلندی» موسیقی آوازی عصر قاجار- لوح 3
 
1. طاهرزاده، تار درویش خان - بیات ترک فایل صوتی
2. طاهرزاده، کمانچه باقرخان - بیات ترک فایل صوتی
3. طاهرزاده، ویلن حسین خان - افشاری فایل صوتی
4. رضا قلی خان، فلوت اکبرخان - بیات ترک فایل صوتی
5. طاهرزاده، درویش خان - دشتی فایل صوتی
6. طاهرزاده، تار درویش خان - راک فایل صوتی
7. طاهرزاده، ویلن حسین خان - دشتی فایل صوتی
8. طاهرزاده، ویلن حسین خان - بیات اصفهانی فایل صوتی
9. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - تصنیف بیات اصفهان فایل صوتی
10. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - تصنیف بیات اصفهان فایل صوتی
11. طاهرزاده، تار درویش خان - افشاری فایل صوتی
12. رضا قلی خان، تار درویش خان - تصنیف افشاری فایل صوتی
13. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان - بیات ترک فایل صوتی
14. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان - تصنیف بیات ترک فایل صوتی
15. کمانچه باقر خان - رنگ بیات ترک فایل صوتی
16. کمانچه باقر خان - دشتی فایل صوتی
17. رضا قلی خان،کمانچه باقر خان - تصنیف دشتی فایل صوتی
18. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان - گریلی فایل صوتی
19. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان - تصنیف افشاری فایل صوتی
20. طاهرزاده،قره نی اکبر خان - ابو عطا فایل صوتی
21. طاهرزاده،ارگ مشیر همایون - بیداد فایل صوتی
22. رضا قلی خان، پیانو مشیر همایون - تصنیف بیداد فایل صوتی
23. طاهرزاده، ارگ مشیر همایون - بیات اصفهان فایل صوتی
24. رضا قلی خان، ارگ مشیر همایون - تصنیف بیات اصفهان فایل صوتی
25. طاهرزاده، تار درویش خان - شوشتری فایل صوتی
26. طاهرزاده، تار درویش خان - شهناز فایل صوتی
27. طاهرزاده، رضا قلی خان، تار درویش خان - تصنیف شهناز فایل صوتی
28. طاهرزاده، ویلن حسین خان - شوشتری فایل صوتی
29. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - تصنیف شوشتری فایل صوتی
30. طاهرزاده، ویلن حسین خان - شهناز فایل صوتی
31. رضا قلی خان طبل، ویلن حسین خان - تصنیف شهناز فایل صوتی
32. طاهرزاده، کمانچه باقر خان - حجاز فایل صوتی
33. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان - تصنیف حجاز فایل صوتی
34. طاهرزاده، کمانچه باقر خان - گیلکی فایل صوتی
35. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - راک فایل صوتی
36. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - تصنیف راک فایل صوتی
37. ویلن حسین خان - رنگ راک فایل صوتی
38. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - چهارگاه فایل صوتی
39. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - تصنیف چهارگاه فایل صوتی
40. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - سه گاه فایل صوتی
41. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان - چهار گاه فایل صوتی
42. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان - ساقی نامه فایل صوتی
43. طاهرزاده، تار درویش خان - حجاز فایل صوتی
44. طاهرزاده، تار درویش خان - تصنیف حجاز فایل صوتی
45. طاهرزاده، تار درویش خان - تصنیف گیلکی فایل صوتی
46. طاهرزاده، تار درویش خان - سه گاه فایل صوتی
47. طاهرزاده، تار درویش خان - زابل فایل صوتی
48. طاهرزاده، تار درویش خان - مخالف فایل صوتی
49. طاهرزاده، تار درویش خان - تصنیف مخالف فایل صوتی
50. طاهرزاده، سنتور اسدالله خان - درآمد شور فایل صوتی
51. طاهرزاده، سنتور اسدالله خان - ماهور فایل صوتی
52. کمانچه باقر خان - سه گاه فایل صوتی
53. کمانچه باقر خان - رنگ سه گاه فایل صوتی
54. کمانچه باقر خان - قطار فایل صوتی
55. کمانچه باقر خان - رنگ قطار فایل صوتی
56. کمانچه و آواز باقر خان - تصنیف و رنگ قطار فایل صوتی
57. طاهرزاده، فلوت اکبر خان - دستار العرب فایل صوتی
58. طاهرزاده، فلوت اکبر خان - حجاز فایل صوتی
59. طاهرزاده، فلوت اکبر خان - بیداد فایل صوتی
60. طاهرزاده، فلوت اکبر خان -سه گاه قفقاز فایل صوتی
61. طاهرزاده، فلوت اکبر خان - بیات اصفهان فایل صوتی
62. طاهرزاده، فلوت اکبر خان - افشاری فایل صوتی
63. طاهرزاده، قره نی اکبر خان - همایون فایل صوتی
64. قره نی اکبر خان - رنگ فرخ فایل صوتی
65. طاهرزاده، فلوت اکبر خان - حاجیانی فایل صوتی
66. فلوت اکبر خان - رنگ دشتی فایل صوتی
67. تار درویش خان - بیداد فایل صوتی
68. تار درویش خان - رنگ بیداد فایل صوتی
69. طاهر زاده، فلوت اکبر خان - شوشتری فایل صوتی
70. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف بیداد فایل صوتی
71. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف بیات اصفهان فایل صوتی
72. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف حجاز فایل صوتی
73. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف افشاری فایل صوتی
74. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف سه گاه فایل صوتی
75. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف بیات ترک فایل صوتی
76. طاهرزاده، فلوت اکبر خان - شکسته و عراق فایل صوتی
77. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف ماهور فایل صوتی
78. طاهر زاده، تار میرزا اسد الله خان - درآمد شور فایل صوتی
79. حسینی طاهر زاده، تار میرزا اسد الله خان - باقی شور فایل صوتی
80. طاهر زاده، کمانچه باقر خان - رهاب فایل صوتی
81. حسین خان کمانچه - تصنیف شیدا فایل صوتی
82. طاهر زاده، فلوت اکبر خان - نوا فایل صوتی
83. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - تصنیف نوا فایل صوتی
84. طاهر زاده، کمانچه باقر خان - همایون فایل صوتی
85. طاهر زاده، کمانچه باقر خان - منصوری فایل صوتی
86. طاهر زاده، کمانچه باقر خان - همایون نمره چهار فایل صوتی
87. رضا قلی خان، کمانچه باقر خان، ویلن حسین خان - رنگ فرح فایل صوتی
88. کمانچه باقر خان - رنگ فرح فایل صوتی
89. طاهر زاده، ویلن حسین خان - نوا فایل صوتی
90. طاهر زاده، ویلن حسین خان - سارنج نوا فایل صوتی
91. رضا قلی خان، ویلن حسین خان - تصنیف نوا فایل صوتی
92. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - گبری فایل صوتی
93. رضا قلی خان، فلوت اکبر خان - مثنوی فایل صوتی
94. طاهر زاده، پیانو مشیر همایون - بیات ترک فایل صوتی
95. رضا قلی خان، پیانو مشیر همایون - گریلی فایل صوتی
96. طاهر زاده، پیانو مشیر همایون - مثنوی فایل صوتی
97. رضا قلی خان، پیانو مشیر همایون - تصنیف بیات ترک فایل صوتی
98. طاهر زاده، پیانو مشیر همایون - سه گاه فایل صوتی
99. طاهر زاده، پیانو مشیر همایون - زابل و مخالف فایل صوتی
100. طاهر زاده، پیانو مشیر همایون - شهناز فایل صوتی
101. طاهر زاده، تار اسد الله خان - افشاری فایل صوتی
102. طاهر زاده، تار اسد الله خان - بیات اصفهان فایل صوتی
103. رضا قلی خان، تار اسد الله خان - تصنیف بیات اصفهان فایل صوتی
104. رضا قلی خان، تار اسد الله خان - تصنیف شور فایل صوتی
105. طاهر زاده، سنتور اسد الله خان - ابوعطا فایل صوتی
106. رضا قلی خان، سنتور اسد الله خان - تصنیف ابوعطا فایل صوتی
107. طاهر زاده، پیانو مشیر همایون - افشاری فایل صوتی
108. رضا قلی خان، پیانو مشیر همایون - تصنیف افشاری فایل صوتی
109 طاهر زاده، پیانو مشیر همایون - غنا فایل صوتی
110. رضا قلی خان، پیانو مشیر همایون - تصنیف عربی فایل صوتی
111. طاهر زاده، رضا قلی خان - بیات کرد فایل صوتی
112. ارکستر - تصنیف دشتی فایل صوتی
113. طاهر زاده، تار درویش خان - بیات کرد فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.