فایل صوتی«گلبانگ سربلندی» موسیقی آوازی عصر قاجار- لوح 2
 
1. میرزا حسینقلی - نمره یک ماهور فایل صوتی
2. میرزا حسینقلی - نمره دو ابول فایل صوتی
3. میرزا حسینقلی،محمدباقر - نمره سه تصنیف حاجیانی فایل صوتی
4. میرزا حسینقلی - نمره چهار بیات کرد فایل صوتی
5. میرزا حسینقلی - نمره نه رهاب فایل صوتی
6. ارکس رهاب - نمره ده فایل صوتی
7. میرزا حسینقلی، سید احمد خان - نمره سیزده چهارگانه فایل صوتی
8. میرزا حسینقلی، سید احمد خان - نمره چهارده زابل و حصار فایل صوتی
9. میرزا حسینقلی - نمره شانزده مخالف و مغلوب فایل صوتی
10. باقر خان، سید احمد خان - نمره نوزده گیلکی فایل صوتی
11. باقرخان، محمدباقر - نمره بیست تصنیف گیلکی فایل صوتی
12. میرزا حسینقلی - نمره بیست و یک همایون و بیداد فایل صوتی
13. میرزا حسینقلی - نمزه بیست و دو نی داود فایل صوتی
14. ارکس بیداد - نمره بیست و هفت فایل صوتی
15. ارکس ازن دره - نمره بیست و هشت فایل صوتی
16. ارکس ماهور - نمره چهل و شش فایل صوتی
17. میرزا حسینقلی، سید احمد خان - اصفهان فایل صوتی
18. ارکس اصفهان فایل صوتی
19. میرزا حسینقلی - نوا فایل صوتی
20. ارکس نوا فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.