فایل صوتی هم اندیشی «هنر و رسانه های دیجیتال»
 
 مسعود ناصری
 فایل صوتی
معصومه تقی زادگان  فایل صوتی
غلامرضا آذری  فایل صوتی
محمدرضا شریف زاده  فایل صوتی
زهرا رهبرنیا  فایل صوتی
عبدالحسین لاله  فایل صوتی
عرفان قادری  فایل صوتی
مریم کهوند  فایل صوتی
هادی خانیکی  فایل صوتی
مهرداد پورعلم  فایل صوتی
   
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.