فراخوان هم اندیشی هنر و رسانه های دیجیتال
هنر رسانه ای دیجیتال برآمده از پیشرفت های تکنولوژی است و به سرعت سبب همگرایی گونه های مختلف هنری و درنوردیدن مرزهای میان هنر و سایر علوم شده است. هنری که حد و مرز، مفاهیم ،
تکنیک ها و روش های شناخت خاص خود را می طلبد. هم اندیشی هنر رسانه ای دیجیتال در پی ارائه توضیحی نظام مند از این هنر است.

محورها
هنر رسانه ای دیجیتال و رویکردهای میان رشته ای
(زیبایی شناسی دیجیتال ،همگرایی فنی _زیباشناختی، خلاقیت و نواوری، رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، تبادل اطلاعات و تمرکزهنرورزانه و ...)
هنر رسانه ای دیجیتال و فرایندهای تولید و نمایش
(موزه ها و گالری های دیجیتال ،جمع آوری، بایگانی ، نسخه برداری، حقوق پدیدآورندگان و ...)
هنر رسانه ای دیجیتال در ایران
(معرفی و تحلیل تجربه ها در هنر رسانه ای دیجیتال )


مهلت ارسال چکیده مقالات:
30 مهرماه 97
مهلت ارسال اصل چکیده مقالات :
30 آبان ماه 97


ارسال چکیده و اصل مقالالت به آدرس:
DeputyArt@honar.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.