اخبار > یگانگی معنا، وجه مشترک آثار هنرهای سنتی در هر دوره ای است


در دومین هم اندیشی مبانی هنرهای سنتی عنوان شد:
یگانگی معنا، وجه مشترک آثار هنرهای سنتی در هر دوره ای است

 

«دومین هم‌اندیشی مبانی هنرهای سنتی» دوشنبه چهاردهم اسفند ماه با حضور هنرمندان ، پژوهشگران ، دانشجويان و علاقمندان به هنرهاي سنتي در مجموعه هنر پژوهي نقش جهان برگزار شد.

«دومین هم‌اندیشی مبانی هنرهای سنتی» دوشنبه چهاردهم اسفند ماه با حضور هنرمندان ، پژوهشگران ، دانشجويان و علاقمندان به هنرهاي سنتي در مجموعه هنر پژوهي نقش جهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر ، دکتر نیر طهوری ،عضو گروه پژوهشي نقد هنر در ابتداي اين برنامه گفت: «با تامل در آثار هنری، در می یابیم که یکدستی خاصی در مبانی آثاری که امروزه آنها را جزو هنرهای سنتی دسته بندی می کنیم وجود داشته است. اگرچه هر یک رنگ محیطی وزمانی خود را داشته اند ولی ازیک معنا خبر میداده اند ».

دکتر طهوری در ادامه ی این نشست هم اندیشی گفت: «با این حال در دوران جدید، با مسائلی روبه رو هستیم که بحران در شناخت آثار هنری، فقط بخشی از آن را تشکیل می دهد. به نظر می رسد، امروزه با تلقی هنری بودن و فراوانی آثاری که به کلی متفاوت با آثار سنتی و ادراک اختلاف مبنایی آنها ، ناگزیر از شناخت چیستی هنر سنتی هستیم، که در برابر هنر برآمده از عالم جدید رنگ می بازد».

در ادامه، مهران هوشیار به عنوان دومین سخنران نشست نخست این هم اندیشی، به ارائه ی مقاله خود با عنوان "هنر های سنتی، مرکبی به مقصد معراج" پرداخت. او در این باره گفت: «پرداختن و بحث در خصوص موضوعی تحت عنوان مبانی در هر رشته ای، بدون تردید نیازمند سیر در زیر ساخت ها، اصول والفبای آن رشته است. شکی نیست که هر چه موضوع و رشته ی مورد نظر ارتباط تنگاتنگ و نزدیک تری با مفاهیم منطقی، عقلی و علمی داشته باشد، دستیابی به مبانی و الفبای آن به اقتضای طبیعت، ویژگی قانونمند و مضامین حصولی و تجربی موجود در آن سهل تر و از قواعد و چهار چوب های معینی برخوردار خواهد بود».

وی افزود: «مباني هنرهای سنتی با مفاهیم و تعابیری چون قدسیت و معنویت در ارتباط است. در حالی که مبانی هنر های تجسمی، در پاسخ به پرسش های عقلی و معرفتی اصول تجربی، و در نهایت با فلسفه ی زیبایی شناسی شکل می گیرد».

مهندس هادی فیاضی، دیگر سخنران این نشست بود که به ارائه ی پژوهش خود با عنوان بررسی احساس مخاطبان ایرانی، به هنگام مواجه با آثار معماری اسلامی و عناصر تشکیل دهنده ی آن پرداخت.

او در باره ی اهداف این پژوهش گفت: « در این پژوهش با استناد به مقاله ی ارائه شده ی خود دراولین هم اندیشی مبانی هنرهای سنتی که بر اساس آرای رودلف اتو بنا شده بود ضمن نشان دادن احساسات غالب در معماری اسلامی ازدید مخاطبان ایرانی سعی در نمایان ساختن مهم ترین عناصر معماری در شکل گیری این احساسات شده است».

او در ادامه ضمن توضیح بر روی نمونه تصاویر موجود از این پژوهش در باره ی نتایج حاصله گفت :« دراین پژوهش مشخص شد که احساس های جمالی براحساس های جلالی غلبه دارد و نیز آشکار شد که رنگ تاثیرگذارترین عنصر درشکل گیری احساسات قدسی درمخاطب ایرانی است. تزیینات درمقام دوم قرار دارد و فرم مرتبه ی آخر را به خود اختصاص داده است».

حبیب الله درخشانی دیگر سخنران این نشست بود که به بررسی ماهیت تکنیک در هنرهای سنتی پرداخت. او هدف از این طرح را جستجو برای یافتن پاسخی برای پرسش مربوط به ماهیت تکنیک درانواع گونه های هنرهای سنتی دانست و مراد از تکنیک را قانونمندیهای کلی و بنیادی کلیه ی هنرهای سنتی معرفی کرد. او در این باره توضیح داد :«ماهیت تکنیک در هنرهای سنتی که خصلتی زمانمند و تاریخی دارد واجد خصلت کارکردی است و با تکنیک به معنای هنری صرف متمایزاست».

او در پایان صحبت هایش در باره ی وجه مشترک هنرهای سنتی گفت: «هر شی که در هنرهای سنتی حضوردارد، به منزله ی یک اثر هنری قابل تامل است».

هنر، بیانی زیبا شناسانه برای تجلی بخشی به ایده و عقیده است

درنشست دوم این هم اندیشی دکتربلخاری با بیان سخنرانی خود با عنوان "معنا ومفهوم هنر در ذهن و زبان مولانا" گفت: « هنر در ایده و نظر انسان شرقی، هویتی مستقل و متمایز از فرهنگ واندیشه ندارد. به عبارتی، در ذهن و زبان شرقیان، هنر زبان و بیانی زیباشناسانه است که ایده و عقیده را تجلی می بخشد و تاویل آن خود پرده گشایی از همین معنا در اعتقاد و باور انسان شرقی است».

او در ادامه گفت:« مولانا به عنوان بزرگترین اندیشمند عرف وعرفان در قرن هفتم وهشتم هجری، رویکردی معنوی به به شرح وبسط مفهوم هنر دارد و گرچه در مواردی همچون قصه ی صورتگری چینیان و رومیان به بازخوانی این معنا در احیا العلوم غزالی پرداخته است ولی در این بازخوانی رویکردی عمیق تر و وسیع تر را به کار گرفته است».

در ادامه دکتر یاوری درباره ی معرفت شهودی در هنرهای سنتی سخنرانی کرد. او معرفت را مترادف شناسایی دانسته و آن را به انواعی همچون معرفت حسی، عقلی، استدلالی وشهودی تقسیم بندی کرد. او سپس توضیح داد :«مقام و مرتبت شهودی، به عنوان یکی از ارکان اصلی در هنرهای سنتی است که می تواند هنرمند را در طی طریق برای کشف حقایق، حضور در محضر آن خالق مطلق و معرفت شهودی، رهنمون شود. شاید که از این رهگذر، به راز و رمز آثار هنرهای سنتی در جریده ی تاریخ پی ببریم».

اسد الله زارعی، سخنران آخر نشست دوم بود که در ارتباط با شیوه های ارتباط در هنر تعزیه سخنرانی کرد. او در این باره گفت:« هنر تعزیه و جایگاه آن در فرهنگ، مذهب و هنر های ایرانی از دیرباز تا کنون از ویژگی و قداست خاصی بر خوردار است. چنان که از نظر جهان نمایش و دامنه وتاثیر گذاری ارتباط به عنوان راهکار های خاص این نوع نمایش اهمیت دارد».

حضور معنویت در رساله های آموزش خوشنویسی

حمید رضا قلیچ خانی،استاد خوش نویس، در بخش سوم از این هم اندیشی مقاله ی خود را با عنوان "معنویت در آینه ی رساله های آموزشی خوشنویسی" ارائه داد و گفت: «ازآن جا که خوش نویسان بیش از دیگر هنرمندان با کتابت و نوشتار سر و کار داشته اند بیش از آنها به مکتوب کردن اصولِ قواعد و آداب هنر خویش توجه کردند».

او در ادامه با اشاره به متون مشهور بجای مانده از خوشنویسانی چون سلطان علی مشهدی و باباشاه اصفهانی اشاره کرد و در این باره گفت: «این آموزه ها اگر چه از آبشخورهای عرفانی و آموزه های اخلاقی معنوی سیراب گشته اند اما در برابر آثاری چون بوستان سعدی ومثنوی مولانا در روند تربیت هنرمندان چندان سهمی نداشته اند، با این حال به لحاظ بررسی مبانی حوزه های تخصصی هنرهای سنتی ایران در خور توجه بسزا است».

در پایان این نشست فریده طالب پور به بررسی وضعیت و جایگاه هنرهای سنتی در کشور مالزی پرداخت و گفت: «هنرهای سنتی در مالزی ریشه در اعتقادات، فرهنگ، آداب ورسوم و محیط زیست آن دارد. انواع مسنوجات دستباف، مصنوعات فلزی، صناعی چوب و سفال، از مهم ترین صنایع دستی در مالزی هستند».

گفتنی است که این سه نشست هم اندیشی هنرهای سنتی، به عنوان سی و چهارمین هم اندیشی از سلسله هم اندیشی های فرهنگستان هنر به شمار می رفت که چهاردهم اسفند ماه، در مجموعه ی هنر پژوهی نقش جهان برگزار شد.
 

 
 
 

زمان انتشار: يکشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٥ - ٠٩:٢٦ | نسخه چاپي

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج