فهرست نسخه های هنری
 
فهرست نسخه های خطی هنری خمسه نظامی
ردیف شماره بازیابی عنوان نسخه(تاریخ کتابت) محل نگهداری
1 ۱۰۰-۵۴ خمسه نظامی گنجوی (۷۱۸ق) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
2 ۱۰۰-۰۱ خمسه نظامی گنجوی (۷۶۷ق)* کتابخانه ملی فرانسه
3 ۱۰۰-۶۲ خمسه نظامی گنجوی (۸۱۴ق) کتابخانه بریتانیا
4 ۱۰۰-۰۸ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۸۲۴ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
5 ۱۰۰-۵۸ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۸۳۹ق) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
6 ۱۰۰-۰۲ خمسه نظامی گنجوی (۸۴۳ق) کتابخانه دانشگاه اوپسالا
7 ۱۰۰-۴۵ خمسه نظامی گنجوی (۸۴۶ق) کتابخانه بریتانیا
8 ۱۰۰-۰۳ خمسه نظامی گنجوی (۸۴۸-۸۴۹ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
9 ۱۰۰-۰۴ خمسه نظامی گنجوی (۸۸۵-۸۸۶ق)* موزه هنر والترز
10 ۱۰۰-۰۵ خمسه نظامی گنجوی (۸۸۹ق)* کتابخانه ملی فرانسه و دانشگاه استراسبورگ
11 ۱۰۰-۴۶ خمسه نظامی گنجوی (‌۸۸۹ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
12 ۱۰۰-۰۶ خمسه نظامی گنجوی (۸۹۰ق) کتابخانه دولتی برلین
13 ۱۰۰-۰۷ خمسه نظامی گنجوی (۸۹۲ق)* موزه هنر والترز
14 ۱۰۰-۴۰ خمسه نظامی گنجوی (۸۹۷ق)* کتابخانه چستربیتی
15 ۱۰۰-۰۹ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۹ق) کتابخانه دولتی برلین
16 ۱۰۰-۱۰ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۹ق) کتابخانه ملی فرانسه
17 ۱۰۰-۵۳ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۹ق) کتابخانه دولتی برلین
18 ۱۰۰-۱۱ خمسه نظامی گنجوی (۹۰۷ق) کتابخانه بادلیان، دانشگاه آکسقورد
19 ۱۰۰-۱۲ خمسه نظامی گنجوی (۹۱۰ق) کتابخانه دولتی برلین
20 ۱۰۰-۴۷ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۰ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
21 ۱۰۰-۵۶ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۱ق) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
22 ۱۰۰-۱۳ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۲ق)* موزه هنر والترز
23 ۱۰۰-۱۴ خمسه نظامی گنجوی (۹۲۳-۹۲۴ق)* موزه هنر والترز
24 ۱۰۰-۱۵ خمسه نظامی گنجوی(۹۳۴-۹۳۵ق)* موزه هنر والترز
25 ۱۰۰-۵۹ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۹۴۴ق) کتابخانه ملی فرانسه
26 ۱۰۰-۶۰ خمسه نظامی گنجوی(۹۴۷ق) دانشگاه کمبریج، کتابخانه کالج سنت جان
27 ۱۰۰-۴۱ خمسه نظامی گنجوی (۹۴۹ق) کتابخانه بریتانیا
28 ۱۰۰-۱۶ خمسه نظامی گنجوی (۹۵۶ق) کتابخانه دولتی برلین
29 ۱۰۰-۵۵ خمسه نظامی گنجوی (۹۵۶ق) کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار)
30 ۱۰۰-۱۷ خمسه نظامی گنجوی (۹۶۸ق)* کتابخانه ملی فرانسه
31 ۱۰۰-۱۸ خمسه نظامی گنجوی (۹۷۱ق)* موزه هنر والترز
32 ۱۰۰-۱۹ خمسه نظامی گنجوی (۹۷۴ق) کتابخانه دولتی برلین
33 ۱۰۰-۲۰ خمسه نظامی گنجوی (۹۸۱ق) کتابخانه دولتی برلین
34 ۱۰۰-۵۲ خمسه نظامی گنجوی (۹۹۰-۹۹۲ق) موزه باستان‌شناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا
35 ۱۰۰-۲۱ خمسه نظامی گنجوی (۹۹۲-۹۹۴ق) کتابخانه دولتی برلین
36 ۱۰۰-۴۳ خمسه نظامی گنجوی (اواخر ق‍رن‌ ۹ق - اوایل ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه بریتانیا
37 ۱۰۰-۲۲ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)* موزه هنر والترز
38 ۱۰۰-۲۳ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)* موزه هنر والترز
39 ۱۰۰-۲۴ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه ایالت باواریا
40 ۱۰۰-۲۵ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق)* کتابخانه دانشگاه منچستر
41 ۱۰۰-۲۶ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه ملی فرانسه
42 ۱۰۰-۵۷ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه نسخه‌های خطی و کتاب‌های کمیاب دانشگاه کلمبیا
43 ۱۰۰-۶۱ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (ق‍رن‌ ۱۰ق) کتابخانه بادلیان، دانشگاه آکسفورد
44 ۱۰۰-۲۷ خمسه نظامی گنجوی. برگزیده (۱۰۰۴ق)* موزه هنر والترز
45 ۱۰۰-۴۴ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۰۴ق) کتابخانه بریتانیا
46 ۱۰۰-۲۸ خمسه نظامی گنجوی(۱۰۱۳-۱۰۴۰ق) کتابخانه ملی فرانسه
47 ۱۰۰-۲۹ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۲۹-۱۰۳۴ق) کتابخانه ملی فرانسه
48 ۱۰۰-۳۰ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۵۹ق)* موزه هنر والترز
49 ۱۰۰-۳۹ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۷۶ق) کتابخانه بریتانیا
50 ۱۰۰-۳۱ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۸۳ق) کتابخانه دولتی برلین
51 ۱۰۰-۳۲ خمسه نظامی گنجوی (۱۰۸۵ق) کتابخانه ملی جمهوری چک
52 ۱۰۰-۳۳ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۱ق)* موزه هنر والترز
53 ۱۰۰-۳۴ خمسه نظامی گنجوی (ق‍رن‌ ۱۱ق) کتابخانه دانشگاه کمبریج
54 ۱۰۰-۳۵ خمسه نظامی گنجوی (۱۱۲۱ق) کتابخانه دولتی برلین
55 ۱۰۰-۴۲ خمسه نظامی گنجوی (قرن ۱۲ق) کتابخانه آزاد فیلادلفیا
56 ۱۰۰-۴۸ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۱۶- ۱۲۱۸ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
57 ۱۰۰-۵۰ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۳۷- ۱۲۳۸ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
58 ۱۰۰-۵۱ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۴۲ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
59 ۱۰۰-۳۶ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۴۶ق) کتابخانه کنگره
60 ۱۰۰-۳۷ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۴۷ق) کتابخانه دولتی برلین
61 ۱۰۰-۳۸ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۵۲ق) کتابخانه دولتی برلین
62 ۱۰۰-۴۹ خمسه نظامی گنجوی (۱۲۷۳ق) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
برای مشاهده اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌ها٬ بر روی عنوان نسخه کلیک کنید.
اطلاعات نسخه شناسی نسخه‌هایی که با علامت* مشخص شده٬ به طور کامل در مجموعه موجود است.
 
کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.