سورداس گجراتینام پدیدآورنده :

سورداس گجراتی

تاریخ تولد- وفات :

ق‍رن‌ ۱۱ق.

محل تولد :

<#f:871/>

دوره تاریخی :

گورکانیان هند

حرفه :

نگارگر

معرفی :

سورداس از نقاشان زبردست و زیبانگار اواخر قرن ۱۱ق. هند بود که اثر رقم‌دار وی زینت‌بخش صفحات کتاب بابرنامه معروف زمان اکبرشاه هندی گشته است(کریم‌زاده، ۱۳۷۶: ج. ۱: ۲۲۸). نگاره «بهرام گور و شاهدخت گنبد سپید» در نسخه‌خطی خمسه امیرخسرو دهلوی به کتابت ۱۰۰۶ق‌ موجود در موزه هنر والترز با شماره W.624 از دیگر آثار این هنرمند است.منابع فارسی :

کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی (۱۳۷۶). اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ق‍اش‍ان‌ ق‍دی‍م‌ ای‍ران‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ش‍اه‍ی‍ر ن‍گ‍ارگ‍ر ه‍ن‍د و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌. تهران:مستوفی.منابع لاتین :

Walters Art Museum, W.624, online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.آثار موجود در این مجموعه :گزیده آثار :

<#f:872/>

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.