شاهنامه فردوسی (۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق)عنوان اصلی :

شاهنامه

عنوان دیگر :

کتاب شاهنامه

زبان:

فارسی

مولف :

ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶؟ق.تاریخ تالیف :

قرن ۴ق.

تاریخ کتابت :

۱۰۲۷- ۱۰۲۸ق.

کاتب :نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

مقدمه نویس ابومنصور محمدبن عبدالرزاقمنشا (مکان جغرافیایی اثر) :

افغانستان (هرات)

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

۵۳۱برگ، ۲۱ سطر، اندازه سطور: ۱۲۵× ۲۱۵؛ قطع: ۲۳۵× ۳۶۵م.م.

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

۸۳ نگاره

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«صفویه»

نوع و درجه خط:

نستعلیق

تزئینات متن:

شروع متن مقدمه بدون سرلوحه؛ شروع ابیات با سرلوحه «چهار لوح» مذهب به نقوش تزئیینی گل با قلم لاجورد، زر، سبز، سیاه و قرمز؛ شرفه‌ به رنگ لاجورد؛ م‍ج‍دول‌: ج‍دول‌ دور س‍طور آبی، قرمز، زر و س‍ی‍اه‌؛ دارای رکابه؛ متن با جوهرمشکی و سرفصل‌ها با «لعاب» سفید رنگ در کتیبه‌های زرین کتابت شده است.

نوع کاغذ:

ته خط دار

نوع و تزئینات جلد:

جلد لاکی با نقوش حیوانی و شکل بیضی در مرکز جلد، «اندرون جلد آستر لاکی با نقش ترنج و سرترنج» (جلد اصل نیست و مربوط به قرن ۱۳ق: دوره قاجار است)

آغاز:

سپاس و آفرین مرخدای را که این جهان را آفرید... بنام خداوند جان و خرد* کزین برتر اندیشه برنگذرد...

انجام:

ورا نام کزومد نوشیروان* که بختش جوان بود و دولت جوان.

انجامه:

کتبه محمدمیرک‌ بن میرمحمد الحسینی استادی غفر ذنوبه و ستر عیوبه فی سنه۱۰۲۸ق. انجامه پایان جلد اول : تمت المجلد الاولی من کتاب شاهنامه حکیم فردوسی طوسی طبیب ثراه فی شهور سنه ۱۰۲۷ کتبه العبدالراجی محمدمیرک بن میرمحمد الحسینی استادی عفی عنه م تم .

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«ادبیات فارسی، شعر فارسی، قرن۴ق، هنرصفوی».

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه خطی مصور و مذهب شاهنامه فردوسی که با خط نستعلیق توسط محمد میرک کتابت شده و دارای ۸۳ نگاره است که مشخصه‌های برخی از آن‌ها به ویژگی‌های نگارگری رضا عباسی و شیخ عباسی از هنرمندان دوره صفویه مربوط است.

اطلاعات تکمیلی :

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.شماره نسخه :

Walters Art Museum Ms. W.602محل نگهداری نسخه :

موزه هنر والترزمنابع و ماخذ :

Walters Art Museum, W.602 online description © 2011 Walters Art Museum,used under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.فهرست پیشینه های فارسی :

جعفری‌دهکردی، ناهید(۱۳۹۵). مقایسه تطبیقی نگاره‌های دو نسخه شاهنامه صفوی والترز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد، دانشکده هنر.

 

جعفری‌دهکردی، ناهید؛ فرجی، سارا؛ ترک زاده، ابراهیم(۱۳۹۸). مقایسه تطبیقی متن و نگاره در شاهنامه صفوی W602 والترز (درآوردن رستم، بیژن را از چاه). فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، ۱۳(۴۹), ۱۹۵-۲۱۷.

 فهرست پیشینه های لاتین :

Richard, Francis (1989). Catalogue des manuscrits persans. Paris:Bibliothèque nationale, no. 278.

Storey, C. A (1927). Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, Vol. 1. London: Luzac, 112-159.

Schmitz, Barbara(1981). Miniature Painting in Harāt, 1570-1640.” PhD diss., New York University, 353-358.گزیده ای از صفحات نسخه:

دانلود فايل

کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.