مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک (۱۳۱۵ق)



عنوان اصلی :

مجلس غصب کردن باغ فدک

عنوان دیگر :

-

زبان:

فارسی

مولف :

-



تاریخ تالیف :

-

تاریخ کتابت :

۱۳۱۵ق.

کاتب :

 آقا سید اسماعیل پسر آقا سید رسول 



نگارگر :

-



تذهیب کار :

-



سایر پدیدآورندگان :

-



منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران - «مازندران»

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

«۱۸برگ،۲۰ سطر (در برخی برگ ها ۱۰سطر)؛ اندازه سطور: ۱۱۰ × ۳۵۰ م.م.»

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

-

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«قاجاریه»

نوع و درجه خط:

«نستعلیق»

تزئینات متن:

«متن اشعار در دو ستون به صورت مورب و با مرکب مشکی کتابت شده است».

نوع کاغذ:

-

نوع و تزئینات جلد:

-

آغاز:

«پدر کجاست که بیند مرا به حال...* پدر کجاست که بیند بدیده خون بار» )آغاز مجلس اول "فاطمه گوید")

انجام:

«...ریسمان ار گردن حیدر بگیر ای بیحیا* کفر خود را بر خلایق کرده ای ظاهر چرا». (انجام مجلس آخر "قبر با علی گوید")

انجامه:

«تمام شد کاتب آقا سید اسماعیل پسر آقا سید رسول سنه ۱۳۱۵». (انجامه مجلس سوم "جناب امیر گوید")

یادداشت تملک و سجع مهر :

-



موضوع اثر و توصیفگرها :

«نمایش، ایران، تعزیه‌نامه‌ها،ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ف‍ارس‍ی، ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۱۴ق، نسخه‌های خطی»

چکیده یا خلاصه نسخه :

«نسخه‌خطی مجلس تعزیه غصب کردن باغ فدک شامل مجالس تعزیه فاطمه ‌گوید، حسن ‌گوید، جناب امیر گوید، زینب گوید، ابابکر گوید، عمر گوید، باغبان گوید، حسین گوید، سلمان گوید، ام ایمن گوید، قبر با علی گوید».

اطلاعات تکمیلی :

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.



شماره نسخه :

 Biblioteca Apostolica Vaticana. Manuscripts- Ceruulli.pers 356.


محل نگهداری نسخه :



منابع و ماخذ :

 Biblioteca Apostolica Vaticana. Manuscripts- Ceruulli.pers 356.



یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.



فهرست پیشینه های فارسی :

کتابخانه واتیکان (۱۳۶۸). ف‍ه‍رست ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍ض‍ب‍وط در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ وات‍ی‍ک‍ان‌). [گ‍ردآورن‍ده‌ ن‍س‍خ‌ ان‍ری‍ک‍و چ‍رول‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ات‍و روس‍ی‌، ال‍س‍ی‍و ب‍وم‍ب‍اچ‍ی‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌. تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر.

کتابخانه واتیکان (۱۳۹۶). فهرست دست‌نویس‌‌های نمایشی مذهبی ایران در کتابخانه واتیکان (گنجینه نسخه‌های خطی چرولی). [ گردآورنده انریکو چرولی]‏‫؛[تهیه‌کنندگان فهرست] اتوره رسی، آلسیو بمباچی؛ ترجمه و تحقیق حسین اسماعیلی‏‫؛ ویراستار امیرکاوس والازاده. تهران: موسسه انجمن نمایش، انتشارات نمایش‏‫.



فهرست پیشینه های لاتین :

Biblioteca apostolica vaticana (1961). Elenco di drammi religiosi persiani (Fondo Mss. Vaticani Cerulli). [di] Ettore Rossi [e] Alessio Bombaci. Citt ̀a del Vaticano: Biblioteca apostolica vaticana.



گزیده ای از صفحات نسخه:

<#f:632/>

تصاویر گزیده صفحات :



کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.