مجلس تعزیه احمد صفاح (۱۳۳۲ق)عنوان اصلی :

احمد صفاح

عنوان دیگر :

مجلس تعزیه احمد صفاح

زبان:

فارسی

مولف :

-تاریخ تالیف :

-

تاریخ کتابت :

۱۳۳۲ق.

کاتب :

ملا غلامحسین بن ملا شریف نگارگر :

-تذهیب کار :

-سایر پدیدآورندگان :

-منشا (مکان جغرافیایی اثر) :

ایران

تعداد برگ، تعدادسطر، اندازه سطور، قطع:

«۸برگ، ۲۰ سطر؛ اندازه سطور: ۱۱۰ × ۳۵۰ م.م.»

تعداد تصاویر (شامل نگاره، حدول، نمودار، شکل، نقشه):

-

مکتب نگارگری (نام دوره هنری و تاریخی نسخه):

«قاجاریه»

نوع و درجه خط:

«نستعلیق»

تزئینات متن:

«متن اشعار در دو ستون به صورت مورب و با مرکب مشکی کتابت شده است».

نوع کاغذ:

-

نوع و تزئینات جلد:

-

آغاز:

«ای خالق زمانه و ...* هستی بدهر بر همه عالم تو یک امیر...»

انجام:

«...آنزمانکه بمن داشت نظر* آب میخواست که خاکم بر سر».

انجامه:

«حرره ملا غلامحسین ولد مرحوم ملاشریف نام خوان سنه ۱۳۳۲».

یادداشت تملک و سجع مهر :

-موضوع اثر و توصیفگرها :

«نمایش، ایران، تعزیه‌نامه‌ها، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ف‍ارس‍ی، ادبیات فارسی، شعر فارسی قرن ۱۴ق.، نسخه‌های خطی»

چکیده یا خلاصه نسخه :

نسخه‌خطی مجلس تعزیه احمد صفاح مربوط به انتقام گرفتن از خاندان بنی‌‌امیه که در سال ۱۳۳۲ق. توسط غلامحسین ولد مرحوم ملاشریف نام خوان کتابت شده است».

اطلاعات تکمیلی :

کلیه اطلاعات نسخه‌شناختی به جز اطلاعات داخل «گیومه» بر اساس اطلاعات ارائه شده در محل نگهداری نسخه است.

 شماره نسخه :

 Biblioteca Apostolica Vaticana. Manuscripts- Ceruulli.pers.5.001محل نگهداری نسخه :منابع و ماخذ :

 Biblioteca Apostolica Vaticana. Manuscripts- Ceruulli.pers.5یادداشت حق مولف :

جهت اطلاع از ضوابط بهره‌برداری از این اثر به اینجا مراجعه فرمایید.

 فهرست پیشینه های فارسی :

کتابخانه واتیکان (۱۳۶۸). ف‍ه‍رست ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ (م‍ض‍ب‍وط در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ وات‍ی‍ک‍ان‌). [گ‍ردآورن‍ده‌ ن‍س‍خ‌ ان‍ری‍ک‍و چ‍رول‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ات‍و روس‍ی‌، ال‍س‍ی‍و ب‍وم‍ب‍اچ‍ی‌]؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍اب‍ر ع‍ن‍اص‍ری‌. تهران: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر.

کتابخانه واتیکان (۱۳۹۶). فهرست دست‌نویس‌‌های نمایشی مذهبی ایران در کتابخانه واتیکان (گنجینه نسخه‌های خطی چرولی). [ گردآورنده انریکو چرولی]‏‫؛[تهیه‌کنندگان فهرست] اتوره رسی، آلسیو بمباچی؛ ترجمه و تحقیق حسین اسماعیلی‏‫؛ ویراستار امیرکاوس والازاده. تهران: موسسه انجمن نمایش، انتشارات نمایش‏‫.فهرست پیشینه های لاتین :

Biblioteca apostolica vaticana (1961). Elenco di drammi religiosi persiani (Fondo Mss. Vaticani Cerulli). [di] Ettore Rossi [e] Alessio Bombaci. Citt ̀a del Vaticano: Biblioteca apostolica vaticana.گزیده ای از صفحات نسخه:

<#f:632/>

تصاویر گزیده صفحات :کلیه حقوق متعلق به این پورتال برای فرهنگستان هنر محفوظ است.